Deklaracja Deklaracja Deklaracja

1. Imię

2. Nazwisko

3. Nazwisko panieńskie

4. Data urodzenia

5. Płeć

Kobieta
Męzczyzna

6. Numer pesel, a w przypadku jego braku seria i numer dokumentu potwierdzającego tosamość

7A. Ulica

7B. Numer domu/mieszkania

7C. Kod pocztowy i miejscowość

8. Numer telefonu (pole nieobowiązkowe)

9. Adres email (pole nieobowiązkowe)


Opcjonalnie

10. Dane dotyczące przedstawiciela ustawowego (w przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia lub całkowicie ubezwłasnowolniona 6))

10A. Imię

10B. Nazwisko

10C. Numer telefonu (pole nieobowiązkowe)

10D. Ulica

10E. Numer domu/mieszkania

10F. Kod pocztowy i miejscowość

10G. Imię

10H. Nazwisko

10I. Numer telefonu (pole nieobowiązkowe)

10J. Ulica

10K. Numer domu/mieszkania

10L. Kod pocztowy i miejscowość


11. Numer karty ubezpieczenia zdrowotnego albo numer poświadczenia Potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej2)

12. Kod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia


Deklaracja Deklaracja Deklaracja

13. Na podstawie art. 9. Ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej(Dz. U. poz 2217, z późn. zm.) deklaruję wybór:

13A. Nazwa (firma) świadczeniodawcy

13B. Adres siedziby świadczeniodawcy

14. W biezącym roku dokonuję wyboru:3)

po raz pierwszy
po raz drugi 4)
po raz kolejny 4)

15. W przypadku dokonania wyboru po raz drugi lub kolejny w biezącym roku, nalzy wskazać, czy powodem dokonania wyboru jest:

zmiana miejsca zamieszkania
zaprzestanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy
z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy (podać jakich)

inna okoliczność


Deklaracja Deklaracja Deklaracja

16. Na podstawie art. 9. Ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnejdeklaruję wybór:5)

Imię i nazwisko pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

17. W biezącym roku dokonuję wyboru:3)

po raz pierwszy
po raz drugi 4)
po raz kolejny 4)

18. W przypadku dokonania wyboru po raz drugi lub kolejny w biezącym roku, nalezy wskazać, czy powodem dokonania wyboru jest:

zmiana miejsca zamieszkania
zaprzestanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy
z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy (podać jakich)

inna okoliczność