Informacje dla pacjenta

Drogi pacjencie

Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka cennych wskazówek

Numery telefonów alarmowych ratownictwa medycznego

W sytuacjach nagłych, wymagających niezwłocznej interwencji lekarskiej, uzyskają Państwo pomoc pod ogólnopolskimi numerami:

 • *999* z telefonów stacjonarnych
 • *112* z telefonów komórkowych


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w stanach nagłego zachorowania w dni powszednie godz. 18:00 - 08:00 oraz w dni świąteczne i wolne od pracy przez całą dobę:


POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Otwock, ul. Batorego 44

 • tel. 22 778-12-00
 • tel. 537-422-002

Zasady potwierdzania prawa do świadczeń

Pacjent korzystający ze świadczeń w ramach NFZ musi potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić, okazując jeden z następujących dokumentów:

 • dowód osobisty, paszport
 • legitymację szkolną – jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.

Tożsamość dzieci do 6. roku życia może także potwierdzić rodzic lub opiekun składa ustne lub pisemne oświadczenie.


Prawo do świadczeń* można potwierdzić na kilka sposobów

 • świadczeniodawca (przychodnia) potwierdza je w systemie elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) – na podstawie numeru PESEL pacjenta
 • Pacjent przedstawia dokument, który potwierdza prawo do świadczeń (np. druk ZUS RMUA, legitymacja emeryta)
 • Pacjent podpisuje oświadczenie, o przysługującym prawie do korzystania z opieki zdrowotnej.


Pacjenci przyjmowani poza kolejnością

Świadczeniobiorcy posiadający tytuł:

 • Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
 • Zasłużonego Dawcy przeszczepu
 • inwalidzi wojenni
 • inwalidzi wojskowi
 • kombatanci
 • kobiety w ciąży
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Skargi i wnioski w sprawie udzielanych świadczeń

W placówce, pisemne lub ustne skargi, wnioski oraz uwagi dotyczące funkcjonowania placówki przyjmuje, po wcześniejszym umówieniu w rejestracji przychodni, kierownik przychodni - w poniedziałki w godzinach 16 30 - 17 00


Dział Obsługi Świadczeniobiorców, Skarg i Wniosków Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
fax. (22) 582-84-21

Kontakt telefoniczny: 22 582 84 02
Kontakt mailowy: kancelaria@nfz-warszawa.pl


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Przyjęcia interesantów w biurze: pon-pt w godz. 9.00-15.00

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
tel. (22) 532 82 50
fax.: (22) 532-82-30

bezpłatna infolinia: 800-190-590 (pon-pt w godz. 9.00-21.00)
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Rodzaj działalności oraz zakres udzielanych świadczeń medycznych

Przychodnia przy Kot CENTER udziela osobom uprawnionym świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wszystkim chętnym płatnych badań i konsultacji lekarzy specjalistów.

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta od maja 2019 roku możliwe jest udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu.Zasady wynikają również ze zmian zawartych w ustawie wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w* art. 27* *sposoby udostępniania dokumentacji medycznej* ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych pobiera opłatę.Wysokość aktualnej opłaty można ustalić kontaktując się telefonicznie z rejestracją przychodni pod numerem 799 11 99 55.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 5. na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • bezpośrednio pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
 • jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom małoletniego pacjenta),
 • innej osobie upoważnionej przez pacjenta.

Dostęp do oryginału dokumentacji medycznej jest możliwy tylko w szczególnych przypadkach.

Ze względu na znaczne różnice w wysokości maksymalnych opłat za udostępnienie jednej strony dokumentacji medycznej w różnych formach, warto wiedzieć co znaczą pojęcia :wyciąg, odpis i kopia:

 • kopia – to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu),
 • wyciąg – to skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej,
 • odpis – to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.


Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok Pacjenta

Przychodnia przy Kot CENTER nie posiada możliwości technicznych i organizacyjnych przechowywania zwłok Pacjenta. Wysokość opłaty z tego tytułu regulują stosowne przepisy prawa.

Wysokość opłaty za świadczenia zdrowotne

Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowa opieka zdrowotna na rzecz uprawnionych Pacjentów są bezpłatne. Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach prywatnych badań i konsultacji lekarzy specjalistów są płatne. Aktualny zakres udzielanych płatnych świadczeń zdrowotnych można ustalić kontaktując się telefonicznie z rejestracją przychodni pod numerem 799 11 99 55.

Regulamin

Prawa Pacjenta

Cennik usług

Godziny pracy lekarzy